(چاپ دیجیتال ( تحریر 80 گرم

کمتر از 50 برگ  A4

بالای 50 برگ  A4

بالای 100 برگ  A4

بالای 200 برگ  A4

بالای 500 برگ  A4

250

230

200

190

170

((لیست فوق جهت همکار می باشد لطفا جهت اجرای سفارشهای خاص و دریافت تخفیف های ویژه با شرکت هماهنگ فرمایید.))

 

 

 

© 2009 Paradise Advertising Group - designed by Hamid Ahmadi