لمینیت

عرض
 150

عرض
104

60* 160

90*200

70*50

60*90

70*100

 

25000

10000

17000

22000

6000

7000

8000

گرم مات دو رو

20000

8000

14000

17000

5000

5500

6500

گرم براق دو رو

-

10000

17000

22000

6000

7000

8000

سرد

- هزینه سفارشات متراژ بالا به صورت توافقی می باشد .

 

 

 
© 2009 Paradise Advertising Group - designed by Hamid Ahmadi