شاسی  

شاسی 3mm Mdf  ، با چسبدار کردن

15000 تومان ( متر مربع )

شاسی 6mm Mdf  ، با چسبدار کردن

25000 تومان ( متر مربع )

شاسی 8mm Mdf  ، با چسبدار کردن

30000 تومان ( متر مربع )

شاسی 16mm Mdf  ، با چسبدارکردن و نوار دور

40000 تومان ( متر مربع )

چسبدار کردن شاسی Mdf  ( عرض 100cm )

7000 تومان ( متر مربع )

شاسی فوم برد 5mm

20000 تومان ( متر مربع )

گیره مخصوص فوم برد

500 تومان ( هر عدد)

((لیست فوق جهت همکار می باشد لطفا جهت اجرای سفارشهای خاص و دریافت تخفیف های ویژه با شرکت هماهنگ فرمایید.))

 

 
© 2008 Paradise Advertising Group - designed by Hamid Ahmadi